Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık

Sektör Adı: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık

Adres: Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay /Ankara

İl: Ankara

İlçe: Çankaya

Telefon: (0312) 422-1000

Faks: (0312) 422-1000

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin Kuruluşundan, Cumhuriyet´in İlanına Kadar Geçen Süredeki Durum:23 Nisan 1920´de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; sadece Yasama yetkisini değil, aynı zamanda Yürütme yetkisini de millî iradenin merkezini teşkil eden Mecliste toplamaktadır. Meclis Başkanı aynı zamanda Hükümet ve Devlet Başkanı olarak görev yapmaktaydı.Büyük Millet Meclisi; 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekillerinin seçilmesine dair 3 Numaralı Kanunu kabul ederek ilk İcra Vekilleri Heyetini seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet´in ilânına kadar geçen süre içerisinde İcra Vekilleri Heyeti Reisliği görevini de ifa etmiştir.2. Cumhuriyet´in İlânından İlk Başbakanlık Teşkilât Kanununun Yürürlüğe Girmesine Kadar, Geçen Süredeki Durumu:20 Ocak 1921 gün ve 85 Sayılı Teşkilât-ı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 29 Ekim 1923 gün ve 364 Sayılı Kanunla.Cumhuriyet ilân edilmiş ve bu Kanunun 12. maddesinde Başvekilin Reisicumhur tarafından seçileceği hükme bağlanmıştır.20 Ocak 1921 tarihinden, 20 Mayıs 1933 gün ve 2187 Sayılı “Başvekâlet Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içerisinde, Başbakanlık Teşkilâtının personel ve kadro yapısı hakkında açıklayıcı bir döküman temin edilememiştir. “3- Başbakanlık Teşkilât Kanunları ve Bunlara Bağlı Değişimlere Göre Durumu.20 Mayıs 1933 gün ve 2187 Sayılı “Başvekâlet Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun” BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI´na ilk vücut veren kanun olmuştur. Ancak bu kanunun icrasında Başbakan ile birlikte Maliye Bakanı da görevlendirilmiştir. Bu tarihte Başbakanlık 7 ünite halinde ve sadece 34 personel kadrosu ile hizmet vermiştir.19 Nisan 1937 gün ve 3154 Sayılı “Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun” ile teşkilâtın kadro yapısında bazı değişiklikler olmuş, ayrıca Müsteşara yardımcı olmak üzere bir “Müsteşar Yardımcısı” kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kanunla ünite sayısı 8´e çıkarılmış, personel kadro sayısı da 48 olmuştur.23 Haziran 1943 gün ve 4443 Sayılı Kanunla Başbakanlık Teşkilâtı yeniden değiştirilmiş, ünite sayısı 7 olurken, personel kadro sayısı da 91´e çıkarılmıştır.9 Mart 1954 gün ve 6330 Sayılı “Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun” ile Başbakanlık Teşkilâtı tekrar düzenlenmiş olup, ayrıca başlangıcından bu yana ilk defa, bu kanunun sadece Başbakan tarafından yürütüleceği de hükme bağlanmıştır. Bu kanunla; bir Müşteşarın yönetiminde. . Üst Yönetim,. Hususî Kalem Müdürlüğü,. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı,. Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü,. Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü.. Arşiv Umum Müdürlüğü,. Levazım Daire Müdürlüğü.. Evrak Müdürlüğü,olmak üzere, ünite sayısı 8 olarak tespit edilmiş, personel kadro sayısı ise 117´ye çıkartılmıştır.6330 Sayılı Kanun´un yürürlüğe girdiği 9 Mart 1954 tarihinden 1983 yılına kadar, Başbakanlık Teşkilât Kanununda herhangi bir değişiklik yapılması cihetine gidilmemiş, ancak Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar, her geçen gün gelişen ve büyüyen TÜRKİYE´nin; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi şartlarının da gelişip büyümesinin tabii bir sonucu olarak, 1983 yılında, Başbakanlık Teşkilâtı; bir Müşteşarın yönetiminde, 3 Müsteşar Yardımcısı, Başbakanlık Müşavirleri ile 24 ünite ve 970 personel kadrosuyla hizmet vermeye, Bakanlıklar arası işbirliğini sağlamaya, Devletin en yüksek denetim organı olan Hükümetin genel politikasının yürütülüp takip edilmesine, Anayasa ve kanunlarla verilen çeşitli görevlerin yerine getirilmesine ve gerekli çalışmaları yapmaya devam etmiştir.

YORUM YAP